TİYADER bir sendika değildir!

TİYADER Turizmin Ortak Akıl Derneğidir.

TİYADER’e göre turizm;

Türkiye için,

ekonomik değerinin yanında,

toplumlar üzerindeki etkisi ve

ülkelerin olumlu imaj oluşturmasındaki etkili rolünden dolayı

stratejik bir sektördür.

Türkiye’nin, Türk insanının, Türkiye’de üretilen her türlü mal ve hizmetin uluslararası alanda olumlu imaja sahip olmasını destekleyen bir sektördür.

Teşvik kanunlarıyla birlikte milli kaynaklar aktarılarak, araziler tahsis edilerek birçok turizm işletmesi kurulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerde çalışacak turizm personelinin yetiştirilmesi için, milyarlarca liralık yatırımlar yaparak her düzeyde turizm eğitimi veren ve mezunlarını diploma sahibi yapan eğitim-öğretim kurumları kurmuştur.

Turizm sektöründe çalışan işgücünün yaptıkları işler “meslek” statüsünde olmadığından sektörde personel devir hızı yüksektir. En ufak bir krizde kalifiye personel sektörü terk etmektedir. Turizm diplomalılar da sektörde kalıcı olmamaktadır.

Bu durum, turizm sektörüne kalifiye insan kaynağı yetiştirmek için harcanan

zamanın,

paranın ve

emeğin,

boşa gitmesi, heba edilmesi anlamına gelmektedir.

Ülke imajı,

işletme imajı,

İşletme gelirleri,

toplumsal adalet duygusu ve

Meslek hukuku hak ettiğinin çok gerisinde kalmaktadır.

Turizm pazarlaması ve turizm işletmeciliği ile ilgili

makro ve mikro düzeydeki sorunların temelinde yatırımcıların ve çalışanların ortak aklını egemen kılacak bir turizm örgütlenmesinin olmaması yatmaktadır.

Küresel güçte rekabet edecek bir MİLLİ TUR OPERATÖRÜ‘müz olması için “ULUSAL VARIŞYERİ (DESTİNASYON) YÖNETİM TEŞKİLATI” kurulması elzemdir. Bu teşkilat “Çatı Örgüt” olarak bilinmekte ve literatürde “Destination Management Organisation” olarak geçmektedir.

TİYADER Türk turizm yatırımcısının yanındadır!

 

TİYADER’e göre; Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ne kadar kazanırsa ve büyürse turizm çalışanının geliri de, iş fırsatları da o kadar artar. Uluslar arası işletmelere sahip olmak Türk turizm çalışanının kariyer basamaklarını arttırır, küresel düzeyde kariyer fırsatları sunar.

Haksız rekabetin önüne geçilmesi için, açılacak yeni işletmelerin sayı ve nitelikleri ulusal ve bölgesel taşıma kapasiteleri dikkate alınarak  ortak akılla belirlenmelidir. Rekabet, gereksiz kapasite üretimi sonucu fiyat kırma ile değil daha kaliteli ve çeşitli hizmet üretme üzerine odaklanmış olacaktır.

TİYADER, sektörün sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesi için, öncelikle doğrudan turizmden ekmek yiyen grupların yerel ve ulusal düzeyde teşkilatlanarak ortak akılla bağlayıcı kararlar alıp uygulaması gerektiğini savunmaktadır.

Konaklama işletmelerimiz, Seyahat acentalarımız, Yiyecek-içecek işletmelerimiz, Rekreasyon işletmelerimiz, Turizm eğitimcileri ve araştırmacıları ve diplomalı nitelikli insan kaynağı ile oluşturulacak olan ortak akıl teşkilatı ile sektörün ihtiyacı olan oto kontrol mekanizması kurulmuş olacak ve turizm daha sağlıklı bir şekilde planlanabilecektir.

Turizmden sorumlu bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen personelin içinde turizm diplomalıların neredeyse yok denecek kadar az bir oranda olması sorgulanması gereken bir gerçektir.