TİYADER bir sendika değildir!

TİYADER Turizmin Ortak Akıl Derneğidir.

TİYADER’e göre turizm;

Türkiye için,

ekonomik değerinin yanında,

toplumlar üzerindeki etkisi ve

ülkelerin olumlu imaj oluşturmasındaki etkili rolünden dolayı

stratejik bir sektördür.

Türkiye’nin, Türk insanının, Türkiye’de üretilen her türlü mal ve hizmetin uluslararası alanda olumlu imaja sahip olmasını destekleyen bir sektördür.

Teşvik kanunlarıyla birlikte milli kaynaklar aktarılarak, araziler tahsis edilerek birçok turizm işletmesi kurulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerde çalışacak turizm personelinin yetiştirilmesi için, milyarlarca liralık yatırımlar yaparak her düzeyde turizm eğitimi veren ve mezunlarını diploma sahibi yapan eğitim-öğretim kurumları kurmuştur.

Bu kurumlarda her düzeyde turizm eğitimi almış olanların önemli bir bölümü,

diploma haklarının korunmamasından dolayı,

hak ettikleri maddi ve manevi değeri sektörde bulamadıkları için

sektörü terk etmektedir.

Bu durum, turizm sektörüne kalifiye insan kaynağı yetiştirmek için harcanan

zamanın,

paranın ve

emeğin,

boşa gitmesi, heba edilmesi anlamına gelmektedir.

Nitelikli olmayan personelin sektörde ve kamuda turizmli ilgili kadrolarda istihdam edilmesi ülke imajına onarılması güç zararlar verilmektedir.

İşletmecilikle ilgili yaşanan sorunların temelinde de

turizm eğitimi almamış yöneticilerin,  çalışanların ve kamu görevlilerinin

turizm felsefesinden uzak yaklaşımları yer almaktadır.

Ülke imajı,

işletme imajı,

İşletme gelirleri,

toplumsal adalet duygusu ve

diploma hukuku hak ettiğinin çok gerisinde kalmaktadır.

Turizm pazarlaması ve turizm işletmeciliği ile ilgili

makro ve mikro düzeydeki sorunların temelinde yatırımcıların ve çalışanların ortak aklını egemen kılacak bir turizm örgütlenmesinin olmaması yatmaktadır.

TİYADER Türk turizm yatırımcısının yanındadır!

 

TİYADER’e göre; Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ne kadar kazanırsa ve büyürse turizm çalışanının geliri de, iş fırsatları da o kadar artar. Uluslar arası işletmelere sahip olmak Türk turizm çalışanının kariyer basamaklarını arttırır, küresel düzeyde kariyer fırsatları sunar.

Haksız rekabetin önüne geçilmesi için, açılacak yeni işletmelerin sayı ve nitelikleri ulusal ve bölgesel taşıma kapasiteleri dikkate alınarak yerel turizm konseylerinde ortak akılla belirlenmelidir. Rekabet gereksiz kapasite üretimi sonucu fiyat kırma ile değil daha kaliteli ve çeşitli hizmet üretme üzerine odaklanmış olacaktır.

TİYADER, sektörün sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesi için, öncelikle doğrudan turizmden ekmek yiyen grupların yerel ve ulusal düzeyde teşkilatlanarak ortak akılla bağlayıcı kararlar alıp uygulaması gerektiğini savunmaktadır.

Konaklama işletmelerimiz, Seyahat acentalarımız, Yiyecek-içecek işletmelerimiz, Rekreasyon işletmelerimiz, Turizm eğitimcileri ve araştırmacıları ve diplomalı nitelikli insan kaynağı ile oluşturulacak olan ortak akıl teşkilatı ile sektörün ihtiyacı olan oto kontrol mekanizması kurulmuş olacak ve turizm daha sağlıklı bir şekilde planlanabilecektir.

Turizmden sorumlu bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen personelin içinde turizm diplomalıların neredeyse yok denecek kadar az bir oranda olması sektörle devlet bürokrasi arasında da frekans uyumsuzluğuna sebep olmaktadır.

Türk turizminin yaşadığı sıkıntıların benzerlerini AB ülkeleri de yaşamaktadır.

TİYADER Türk turizmi için ortak akılla geliştirdiği çözüm önerilerini AB ülkeleri ile de paylaşarak yayacaktır.

TİYADER, sahip olduğu anlayış ve felsefeyi paylaşan insanlarla, misyonuna giden yolda ilerlemeye kararlıdır.